NVPH Internetwaarborg

De N.V.P.H. is de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren, opgericht in 1928 en de beroepsorganisatie waarin de meeste professionele postzegelhandelaren zich verenigd hebben. De leden van de N.V.P.H. zijn onderworpen aan de Certificaatregeling en de N.V.P.H.  Geschillencommissie, waardoor het N.V.P.H. lidmaatschap van uw leverancier extra garanties biedt. Kopen bij de N.V.P.H. handelaar is dus vertrouwd kopen.

Het internet heeft een gigantische hoeveelheid mogelijkheden voor verzamelaars ontsloten om postzegels en bijbehorende artikelen via het internet te kopen. De schaduwzijde is echter dat u de kwaliteit van het aanbod en/of de betrouwbaarheid van de leverancier zelf via het internet niet of nauwelijks kunt beoordelen. De NVPH internet waarborg is daarom in het leven geroepen als keurmerk voor bij de NVPH aangesloten beroeps postzegelhandelaren die producten en/of diensten verkopen aan particulieren via internet of andere elektronische kanalen op afstand. Ongeacht of zij dit doen via de eigen site, dan wel via bijvoorbeeld E-bay, Marktplaats of Catawiki. Alle aangesloten leden zijn te herkennen aan het NVPH Internet Waarborg logo ophun site. Als consument kunt u er van op aan dat deze bedrijven de Speciale Voorwaarden NVPH Internet Waarborg, alsmede de Certificaatregeling NVPH onderschrijven, de hieruit voortvloeiende gedragsregels naleven en aanspreekbaar zijn op het naleven van de relevante wet- en regelgeving.

Wanneer de uiterlijke of anders afgesproken termijn van levering om welke reden dan ook overschreden wordt, zal verkoper hiervan koper in kennis stellen.Koper heeft dan de mogelijkheid om de koopovereenkomst zonder kosten voor hem te ontbinden.

Als u iets koopt betekent dit voor u:

  • Duidelijkheid over de identiteit van de verkoper: Vermelding van naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en inschrijfnummer Kamer van Koophandel op de website-
  • Duidelijke vermelding van de (leverings)voorwaarden
  • Duidelijkheid over het aanbod - het aangebodene wordt duidelijk en ondubbelzinnig omschreven en waar mogelijk verduidelijkt met afbeelding(en)- De prijs wordt duidelijk en ondubbelzinnig aangegeven, waarbij ook duidelijkheid gegeven wordt over bijkomende kosten zoals verzendkosten. Bij tijdelijke aanbiedingen wordt de einddatum duidelijk vermeld.- De betalingsmethoden worden duidelijk aangegeven.

De levering

De verkoper verbindt zich tot een levering binnen een redelijke termijn, doch niet langer dan 14 dagen na de bestelling, tenzij uitdrukkelijk anders met koper (U) overeengekomen.

De verkoper zal het verkochte deugdelijk ter verzending verpakken.

Normaliter kiest de verkoper de wijze van verzending en draagt deze ook het risico van verzending. Indien u als koper uitdrukkelijk zelf voor een afwijkende methode van verzenden kiest gaat het risico over naar u, de koper.

Wanneer vooruitbetaling overeengekomen is gaat de levertermijn in op de dag van ontvangst van de betaling door de verkoper.

Recht van teruggave

Na ontvangst van de goederen heeft de koper 8 dagen het recht van teruggave. Dit is ook wettelijk vastgelegd. Dit houdt in dat u, als koper het/de aangekochte object(en) binnen 8 dagen zonder opgave van reden kan terugsturen aan verkoper. Koper draagt de kosten van terugzending. De verkoper verbindt zich ertoe om de aankoopprijs binnen 14 dagen na ontvangst van het teruggestuurde aan koper terug te betalen. N.B. bij partijen, kavels en soortgelijke kan het zijn dat de verkoper hiervoor afwijkende verkoopvoorwaarden hanteert en het teruggave recht hier expliciet uitsluit. Dit moet evenwel duidelijk op de site aangegeven zijn!

Geschillen

De onder de NVPH Internet Waarborg handelende bedrijven zullen redelijkerwijs al het mogelijke doen om klachten goed op te lossen.Mocht dat toch niet naar wens verlopen dan voorziet de NVPH Internet Waarborg regeling in de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan de NVPH Geschillencommissie. Speciaal hiervoor kunt u op de website van de NVPH een klachtenformulier downloaden. De NVPH Geschillencommissie neemt een ontvangen klacht binnen 14 dagen na ontvangst in behandeling. De uitspraak van de NVPH Geschillencommissie is bindend. Dat betekent dat het aangesloten bedrijf zich dient te houden aan de uitspraak van de Geschillencommissie, tenzij het bedrijf of koper de uitspraak binnen twee maanden aan de rechter voorgelegd hebben.

Ten aanzien van de uitspraak van de Geschillencommissie biedt de NVPH een “Nakomingsgarantie”. Dat betekent dat de NVPH garandeert dat de uitspraak van de commissie, behoudens wanneer aan de burgerlijke rechter voorgelegd, door of namens haar lid wordt nagekomen.

Doet een bedrijf dat niet dan kan koper zich schriftelijk tot de NVPH wenden.

Let wel! Deze Nakomingsgarantie is geen garantiefonds voor financieel onvermogen van het betrokken bedrijf in geval van surseance van betaling of faillisement van dat bedrijf.  


Meer informatie is te vinden op www.nvph.nl

Postfris, ongebruikt, gebruikt

Klik hier voor een uitleg.

Social Media

In de media

Betaalsystemen

betaalsystemen-postzegelhandelaar

Keurmerken

nvph internetwaarborg
Naar het winkelmandje